კონფიგურირებადი გადამრთველი კომპონენტები - საკონტაქტო ბლოკი

გამოსახულება Ნაწილი ნომერი აღწერა საფონდო იყიდე
704.908.3

704.908.3

EAO

SNAP-ACTION SWITCHING ELEMENT SA

Საწყობში: 4 389

$25.06000

704.915.3

704.915.3

EAO

SWITCHING ELEMENT SLOW-MAKE T 2N

Საწყობში: 7 477

$14.71000

A22RL-02M

A22RL-02M

Omron Automation & Safety Services

CONTACT BLOCK DPST-NC 10A 120V

Საწყობში: 9 734

$11.30000

45-311.1X10

45-311.1X10

EAO

SWITCHING ELEMENT FRONT MOUNTING

Საწყობში: 6 703

$16.41000

1.20124.0020000

1.20124.0020000

RAFI

CONTACT BLOCK SPST-NO 10A 125V

Საწყობში: 8 668

$12.69000

61-8725.11

61-8725.11

EAO

CONTACT BLOCK DPST-NO 5A 250V

Საწყობში: 4 966

$22.15000

61-8655.11

61-8655.11

EAO

CONTACT BLOCK DPST-NC 5A 250V

Საწყობში: 4 966

$22.15000

PA2010/2

PA2010/2

Carlo Gavazzi

CONTACT BLOCK SPST-NC 10A 250V

Საწყობში: 19 696

$6.60000

S4

S4

Altech Corporation

CONTACT BLOCK SPST-NC 10A 600V

Საწყობში: 20 602

$6.31000

44-152

44-152

EAO

SWITCHING ELEMENT 1NC GOLD/SILVE

Საწყობში: 7 544

$14.58000

1.20126.6039000

1.20126.6039000

RAFI

CONTACT BLOCK SPST 3A 120V

Საწყობში: 4 873

$22.57000

A3PJ-7020

A3PJ-7020

Omron Automation & Safety Services

CONTACT BLOCK SPDT 5A 125V

Საწყობში: 1 929

$67.39000

PA2010/1

PA2010/1

Carlo Gavazzi

CONTACT BLOCK SPST-NC 10A 250V

Საწყობში: 19 696

$6.60000

5.00100.1400000

5.00100.1400000

RAFI

CONTACT BLOCK SPST-NO 10A 250V

Საწყობში: 10 934

$10.06000

61-8470.22

61-8470.22

EAO

CONTACT BLOCK DPST 5A 250V

Საწყობში: 7 124

$15.44000

1.20122.0330000

1.20122.0330000

RAFI

CONTACT BLOCK DPST-NC 0.25A 35V

Საწყობში: 4 422

$24.87000

1.20126.2059000

1.20126.2059000

RAFI

CONTACT BLOCK DPST-NO 3A 120V

Საწყობში: 5 595

$19.66000

1.20124.0030000

1.20124.0030000

RAFI

CONTACT BLOCK DPST-NC 10A 125V

Საწყობში: 4 970

$22.13000

1.20124.0300000

1.20124.0300000

RAFI

CONTACT BLOCK DPST-NO 10A 125V

Საწყობში: 3 897

$28.22000

A3SJ-8050

A3SJ-8050

Omron Automation & Safety Services

CONTACT BLOCK SPDT 0.1A 125V/30V

Საწყობში: 2 388

$54.43000

Top